ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่

  นับตั้งแต่ 5 ม.ค.53

ผลการดำเนินงานการปรึกษาทางไกล
15 พฤศจิกายน 2552 - 31 ตุลาคม 2553

 

มีการปรึกษาทางไกลทั้งสิ้น   283     ราย
                  จังหวัดตราด          48     ราย
                  จังหวัดตาก           68      ราย
                  จังหวัดน่าน         167     ราย

Flow chart การขอคำปรึกษา
 สถานีอนามัย  -------> โรงพยาบาลชุมชน
 โรงพยาบาลชุมชน --------> โรงพยาบาลทั่วไปจังหวัด


1. จังหวัดตราด จำนวน  48 ราย
      

อำเภอ
หน่วยงาน
ผู้ให้คำปรึกษา
หน่วยงาน
ผู้ขอคำปรึกษา
จำนวน
การปรึกษา (ราย)

ผลการรักษา
ผู้ให้คำปรึกษา
ส่งต่อ
ไปรพ.
ส่งต่อตาม
คำแนะนำ
รักษาเอง
ที่ สอ.
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ
บ่อไร่
รพ.บ่อไร่
สอ.บ้านคลองโอน
3
1
-
2
3
-
-
 
รพ.บ่อไร่
สอ.บ้านหนองแฟบ
1
1
-
-
1
-
-
 
รพ.บ่อไร่
สอ.ตำบลช้างทูน
6
1
1
4
6
-
-
 
รพ.บ่อไร่
สอ.บ้านทุ่งยาว
5
1
2
2
5
-
-
 
รพ.บ่อไร่
สอ.บ้านคอแล
1
1
-
-
1
-
-
 
รพ.บ่อไร่
สอ.เฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองบอน
6
2
1
3
6
-
-
 
รพ.บ่อไร่
สอ.ตำบลด่านชุมพล
1
-
-
1
1
-
-
 
รพ.บ่อไร่
สอ.บ้านสามแยกด่านชุมพล
3
1
-
2
3
-
-
 
รพ.บ่อไร่
สอ.บ้านมะม่วง
1
1
-
-
1
-
-
 
รพ.บ่อไร่
สอ.บ้านคลองแอ่ง
4
3
-
1
4
-
-
 
รพ.บ่อไร่
สอ.บ้านมะนาว
14
7
5
2
14
-
-
เกาะช้าง
รพ.เกาะช้าง
สอ.บ้านสลักเพชร
3
2
-
1
1
2
-

-
เกาะกูด
-

-
รวม
 

48
21
9
18
46
2
-


2. จังหวัดตาก จำนวน  68 ราย 
 

อำเภอ
หน่วยงาน
ผู้ให้คำปรึกษา
หน่วยงาน
ผู้ขอคำปรึกษา
จำนวน
การปรึกษา (ราย)

ผลการรักษา
ผู้ให้คำปรึกษา
ส่งต่อ
ไปรพ.
ส่งต่อ
ตามคำ
แนะนำ
รักษาเอง
ที่ สอ.
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ
แม่ระมาด
รพ.แม่ระมาด
สอ.สันป่าไร่
1
1
-
-
-
1
-

รพ.แม่ระมาด
สอ.บ้านหนองหลวง
10
8
-
2
4
5
1 (เวชกิจฉุกเฉิน)
 
สอ.บ้านวังผา
สอ.บ้านหนองหลวง ต.สามหมื่น
1
-
-
1
-
1
-
 
สอ.สันป่าไร่
สอ.บ้านหนองหลวง ต.สามหมื่น
1
1
-
-
-
1
-
 
สอ.แม่ระมาดน้อย
สอ.บ้านหนองหลวง ต.สามหมื่น
1
-
-
1
-
1
-

รพ.แม่ระมาด
สอ.ห้วยบง
11
7
2
2
2
7
2 (เภสัชกร)

รพ.แม่ระมาด
สอ.บ้านวังผา
3
2
-
1
3
-
-
 
รพ.แม่ระมาด
สอ.บ้านทุ่งมะขามป้อม
ต.พระธาตุ
5 3
- 2 5
- -

รพ.แม่ระมาด
สอ.บ้านคำหวัน
ต.แม่ตื่น
7
2
5
-
5
2
-
 
รพ.แม่ระมาด
สอ.ขะเนจื้อ่
3
-
-
3
3
-
-
บ้านตาก
สอ.เกาะตะเภา
สอ.แม่ยะ
1
1
-
-
-
1
-

รพ.บ้านตาก
สอ.บ้านแม่สลิด *
8
6
-
2
7
1
-
 
รพ.บ้านตาก
สอ.หัวยพลู *
12
5
-
7
9
3
-
 
สอต.ทุ่งกระเชาะ
สอ.ท้องฟ้า *
1
1
-
-
-
1
-

รพ.บ้านตาก
สอ.เกาะตะเภา 1 -
-
1
1
-
-

รพ.บ้านตาก
สอ.ตากตก 2 1
-
1
2
-
-
รวม
 

68
38
7
23
41
24
3

* สอ.ท้องฟ้า และ สอ.ห้วยพลู ติดต่อขอรับคำปรึกษาไม่ได้ แห่งละ 1 ราย
   สอ.บ้านแม่สลิด สอบถามบริการคลีนิคหลังคลอด ไม่นับเป็นคำปรึกษา 1 ราย


3. จังหวัดน่าน จำนวน 167 ราย

อำเภอ
หน่วยงาน
ผู้ให้คำปรึกษา
หน่วยงาน
ผู้ขอคำปรึกษา
จำนวน
การปรึกษา (ราย)

ผลการรักษา
ผู้ให้คำปรึกษา
ส่งต่อ
ไปรพ.
ส่งต่อตาม
คำแนะนำ
รักษาเอง
ที่ สอ.
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ
สองแคว
รพ.สองแคว
สอ.บ้านถ้ำเวียงแก
13
6
5
2
11
1
นวก.สาธารณสุข

รพ.สองแคว
สอ.ชนแดน
57
38
3
16
43
14
-

รพ.สองแคว
สอ.ยอด
63
33
18
12
20
43
-
 
รพ.สองแคว
สสช.บ้านใหม่ชนแดน
2
1
-
1
2
-
-
 
สอ.ยอด
สสช.สะเกิน
13
4
1
8
2
11
-
บ่อเกลือ
รพ.บ่อเกลือ
สอ.ภูฟ้า
6
5
1
-
6
-
-

รพ.บ่อเกลือ
สอ.สะปัน
1
1
-
-
1
-
-

รพ.บ่อเกลือ
สอ.บ่อเกลือเหนือ
1
1
-
-
1
-
-

สอ.ภูฟ้า
สอ.ผักเฮือก
3
3
-
-
1
2
-
 
รพ.บ่อเกลือ
สสช.นาบง
4
3
-
1
4
-
-

รพ.บ่อเกลือ
สสช.ยอดดอย
4
2
2
-
4
-
-
รวม
 

167
97
30
40
95
71
1

จัดทำโดย นางสาวปราณี ฤทธิ์เต็ม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   โทร. 0-2590-1216